TOWARY PACZKOWANE


Kontrola  masy  towarów  sprzedawanych  w  zamkniętych  opakowaniach  i  oznaczonych  co  do  masy  lub  objętości  jest  uregulowana  ustawą  o  towarach paczkowanych  z  dnia 6 września 2001 r. (z póżniejszymi zmianami).

Ustawa nakłada na paczkującego obowiązek wykonywania kontroli wg dopuszczonych metod, przy użyciu przyrządów spełniających określone wymagania metrologiczne. W szczególności producent zobowiązany jest do kontroli wartości średniej masy netto oraz ilości sztuk wadliwych w każdej partii towaru.

Pomiar masy netto powinien być wykonywany przy użyciu zalegalizowanych wag o dokładności dostosowanej do nominalnej masy netto paczkowanyego towaru (Qn). 


TOWARY PACZKOWANE Ilość produktów: 16